PRIVACYSTATEMENT

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?                                                                                         
Sijsner B.V. is gevestigd te Aalsmeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 5122.5182. Sijsner B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom dit privacy statement?
Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat je je bij Sijsner B.V. aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en in dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Voor welke doelen verzamelen wij jouw persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de uitvoering van onze taken als dienstverlener, waaronder onder andere Detacheren & Uitzenden, Werving & Selectie,  carrière/loopbaan advies, bemiddelen van ZZP’ers en de Participatiepool. Meer specifiek, zullen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om een werknemersrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te kunnen voeren zoals naleving van de wet- en regelgeving. Hieronder valt, maar is niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving. Voorts voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering en voor het aanvragen van subsidies en premiekortingen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij als je voor CPA gaat werken
AW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
Eventueel arbeidsverleden bij de opdrachtgever
Indien door jou gewenst af te geven, een Curriculum vitae (CV)
Nationaliteit, BSN nummer, ID bewijs, werkvergunning
Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimgegevens.
Sijsner B.V. legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met “bijzondere persoonsgegevens” wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?                                                                               
Sijsner B.V.  kan jou persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, gegevensbewerkers die namens Sijsner B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt of basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Voor welke doelen verzamelen wij jouw persoonsgegevens”.            Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, beschrijven, verkopen of verhandelen wij geen persoonlijke informatie over onze bezoekers en gebruikers aan derden.

Fusie of verkoop (deel) van de onderneming

Persoonsgegevens mogen ook worden geopenbaard, gedeeld en overgedragen als onderdeel van, of gedurende onderhandelingen over, een fusie, verkoop van vermogensbestanddelen van de onderneming, financieringen of aankopen of in elke andere situatie waarin persoonsgegevens kunnen worden overgedragen als onderdeel van onze onderneming.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens
De bewaartermijnen die wij hanteren na einde dienstverband, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Sijsner B.V.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
Sijsner B.V. verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. Sijsner B.V. verwerkt o.a. de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: Namen, contactgegevens en functie van contactpersonen. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan flexkrachten die bij de opdrachtgever werkzaam zijn of gaan werken.

Inzage en/of wijzigen gegevens
Bij Sijsner B.V. zijn we er ons van bewust dat, afhankelijk van het type dienstverlening waar je gebruik van maakt, je toegang hebt tot jouw gegevens. Jij hebt als betrokkene een aantal rechten waaronder: dataportabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. U heeft het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een ​​klacht in te dienen die verband houdt met onze verwerking van persoonsgegevens. Voor Nederland is deze autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens, die u kunt bereiken op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Beveiliging
Sijsner B.V. doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Sijsner B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Sijsner B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Sijsner B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Sijsner B.V. Er is echter geen manier van overbrengen via het internet of een methode van elektronische opslag die 100% veilig is. Daarom kunnen we de absolute veiligheid niet garanderen.

Links naar sites van derden
Onze Diensten en/of de website kunnen links bevatten naar andere websites, evenals advertenties van derden. Websites van derden kunnen informatie over u bijhouden. We hebben geen controle over dergelijke sites of hun activiteiten. Eventuele persoonsgegevens die u op de pagina’s van derden verstrekt, worden rechtstreeks aan die derde verstrekt en zijn onderworpen aan het privacy beleid van die derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van websites waar wij naar linken of die op onze Diensten en/of websites adverteren. Links van onze website naar derden of naar andere sites worden alleen ten behoeve van u ter beschikking gesteld. Wij raden u aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken en hun beleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.

Toepasselijk recht
Op dit privacy statement is het Nederlandse recht van toepassing.

Wijziging privacy statement
Sijsner B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website staat de laatste en geldende versie. Wij bevelen je aan om onze websites in de gaten te houden en het privacy statement regelmatig in te zien, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste aanpassing: 23 Januari 2019

Contact
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming/gebruik van jouw persoonsgegevens door Sijsner B.V. , dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@sijsner.nl of Sijsner B.V. postbus 1049, 1430 BA,  Aalsmeer.